Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

1. Definice

 • 1.1. V těchto obchodních podmínkách:
 • 1.1.1. „Provozovatel“ je Pan Bc. Lukáš Augusta, datum narození 25. února 1991, místem podnikání Hraniční 15/17 Olomouc, 779 00.
 • 1.1.2. „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci s názvem Musthacks, mezi jejíž hlavní funkcionality patří sdílení obsahových příspěvků a která je dostupná z internetové adresy https://www.musthacks.
 • 1.1.3. „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 • 1.1.4. „Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
 • 1.1.5. „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP.
 • 1.1.6. „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.
 • 1.1.7. „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
 • 1.1.8. „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.

2. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

 • 2.1. Zobrazení tlačítka s názvem „Registrovat se“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
 • 2.2. Kliknutí Uživatele na tlačítko „Registrovat se“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
 • 2.3. Kliknutím na tlačítko ve smyslu 2.2 rovněž Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito VOP a Provozovatel se o tom Uživatele zavazuje informovat v uživatelském prostředí Aplikace.
 • 2.4. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

3. Užívání Aplikace

 • 3.1. Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
 • 3.2. Provozovatel uděluje Uživateli Licenci bezúplatně.
 • 3.3. Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
 • 3.4. Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu.
 • 3.5. Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.
 • 3.6. Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

4. Databáze

 • 4.1. Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
 • 4.2. Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.
 • 4.3. Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

5. Odpovědnost za škodu

 • 5.1. Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě v souvislosti s plněním Smlouvy nebo v těchto VOP.

6. Změna VOP

 • 6.1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
 • 6.2. Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
 • 6.3. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

7. Ochrana osobních údajů

 • 7.1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
 • 7.2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde: https://www.musthacks.cz/ochrana-osobnich-udaju

8. Povinné informace pro spotřebitele

 • 8.1. Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.
 • 8.2. Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
 • 8.2.1. adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
 • 8.2.2. telefonický kontakt Provozovatele je +420739094568;
 • 8.2.3. adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je [email protected];
 • 8.2.4. k užívání Aplikace je třeba přístup k síti Internet a internetový prohlížeč , a to moderní a spolehlivý;
 • 8.2.5. údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu.
 • 8.2.6. Uživatel má možnost zjistit chyby kontrolou v Uživatelském účtu;
 • 8.2.7. opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam, kde to Aplikace neumožňuje, prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci;
 • 8.2.8. Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
 • 8.2.9. Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
 • 8.2.10. předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
 • 8.2.11. Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;
 • 8.2.12. Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

9. Rozhodné právo

 • 9.1. Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • 9.2. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

10. Účinnost

 • 10.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 2. října 2018.

Další informace